Update cookies preferences Tailwind CSS Example
🌟 DZIŚ z kodem PROMOCJA10 przy zakupie 2+ obrazów otrzymasz 10% zniżki! 🌟
Oferta ważna przez: 0 dni, 2 godzin, 51 minut i 16 sekund
Producenci
Promocje
Obraz w stylu Akwareli ze zdjęcia
Obraz w stylu Akwareli ze zdjęcia

139,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

szt.
Personalizowany Obraz Watercolor ze Zdjęcia | Unikalna Akwarela na Płótnie
Personalizowany Obraz Watercolor ze Zdjęcia | Unikalna Akwarela na Płótnie

149,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

szt.
Portret Psa ze zdjęcia | Personalizowany obraz Psa | Pies na płótnie
Portret Psa ze zdjęcia | Personalizowany obraz Psa | Pies na płótnie

99,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

szt.
Polityka prywatności

Polityka Prywatności Canvas Story Studio 🛡️

W Canvas Story Studio szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, które nam powierzasz. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (zasady gromadzenia,
wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników „Użytkownicy” sklepu
internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.canvasstorystudio.pl dalej jako: „Serwis”,
stanowiącego własność Justyna Kowalska, pod adresem: ul Radziwie 5/274, Warszawa, NIP: 5273089390
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” jest Canvas Story Studio, Justyna Kowalska
pod adresem: ul Radziwie 5/274, 01-164 Warszawa, NIP: 5273089390, adres poczty elektronicznej:
canvasstorystudio.com, nr telefonu: +48 570575169, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez
Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu Canvas Story Studio
„Regulamin”. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień
złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług
określonych w Regulaminie.
Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku
bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z
portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez
Użytkownika.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:
 umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług
świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie
internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz
obsługę reklamacyjną;
 rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i
transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów
technicznych;
 prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede
wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje
handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
 przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych
czy akcji promocyjnych;

 zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym
w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz
zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
 wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
 statystycznym i archiwizacyjnym;
 dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności
gospodarczej.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za
pośrednictwem Serwisu.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.


5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Strefa
Marketingu sp. z.o.o
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
 żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora
dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
 żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 żądania usunięcia danych osobowych;
 żądania wydania kopii danych osobowych;
 zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art.
21 RODO;
 żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to
technicznie możliwe;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez
złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
 drogą pocztową na adres siedziby ul Radziwie 5/247; 01-164 Warszawa
 za pomocą poczty elektronicznej na adres: canvasstorystudio@gmail.com

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie
jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. MECHANIZM COOKIES
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
 optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze
swojej natury wymagają plików cookies.
Samo wysłanie plików Cookies do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności
Użytkownika. Informacje zawarte w plikach Cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę
internetową, z której zostały wysłane. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych ani informacji
poufnych.
Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania
statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim
przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

7. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH
Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani
osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
 Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem
Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (DHL, DPD, InPost), operatorzy płatności
(PayU), Autopay S.A. itp. Oraz firmom zewętrznym w celu wykanania wydruku płótna lub plakatu.                                                            W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne
w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują
dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
 jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania
innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji
państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił
lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
 dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora
roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
 dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi
świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
 pracownikom i współpracownikom.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego
świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.

10. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz
innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają
RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


11. KONTAKT Z NAMI
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby
Administratora u. Radziwie 5/274 01-164 Warszawa lub na adres e-mail: canvasstorystudio@gmail.com


12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Używanie naszego serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności. Data określona poniżej
jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 27.12.2023r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl