Update cookies preferences
🌟 DZIŚ z kodem PROMOCJA10 przy zakupie 2+ obrazów otrzymasz 10% zniżki! 🌟
Oferta ważna przez: 0 dni, 2 godzin, 51 minut i 16 sekund
Producenci
Promocje
Portret Komunijny Pamiątka I Komunii Świętej
Portret Komunijny Pamiątka I Komunii Świętej

139,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU Canvas Story Studio


Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej działalności gospodarczej przez Justynę
Kowalską pod adresem: ul Radziwie 5/274, 01-164 Warszawa, NIP: 5273089390 (zwaną dalej: „Canvas Story Studio”), z wykorzystaniem sklepu internetowego wwcanvasstorystudiopl (zwanego dalej: „Sklepem Canvas Story
Studio”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Canvas Story Studio usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną.


§ 1 DEFINICJE

1. Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Canvas Story Studio,
za pośrednictwem Dostawcy,
2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
3. Dostawca – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska.
4. Hasło – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych,
zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
5. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w
Sklepie Canvas Story Studio. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
9. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem
elektronicznym www.CanvasStoryStudio.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych
osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Canvas Story Studio,
11. Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla
korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Canvas Story Studio,

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Radziwie 5/274, 01-164 Warszawa
2. Adres e-mail: canvasstorystudio@gmail.com
3. Telefon: 570575169


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 urządzenie z dostępem do Internetu
 przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest
aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę Canvas Story Studio
 Klient może składać zamówienia w Sklepie Canvas Story Studio przez 7 dni w tygodniu i 24
godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Canvas Story Studio,
 Klient składa zamówienie, wybierając rozmiar obrazu podany na stronie w zakładce "Rozmier".
Następnie należy załączyć zdjęcie poprzez wybranie przycisku "Wybierz plik" i wybranie
odpowiedniego zdjęcia z biblioteki na komputerze. Klient określa ilość sztuk zamówienia poprzez
wpisanie w puste pole cyfry oznaczającej żądaną ilość. Następnie Klient wybiera polecenie „DO
KOSZYKA” Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu Canvas Story
Studio, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU”
przycisku "ZAMAWIAM" Klient przechodzi na stronę "KOSZYKA" następnie po wpisaniu
danych i adresu e-mail oraz wybraniu sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza
zamówienia do Canvas Story Studio przez wybór pola „ZAMAWIAM” w formularzu
zamówienia. W następnym kroku klient podaje dane dotyczące adresu wysyłki. Następnie
realizowane jest zamówienie poprzez dokonanie płatności. Przed wysyłką zamówienia do Canvas
Story Studio podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu
Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.
 Po złożeniu zamówienia, Canvas Story Studio przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 Po zawarciu Umowy sprzedaży, Canvas Story Studio potwierdza Klientowi jej warunki,
przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta
podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 Canvas Story Studio zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w
przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony
telefonicznie lub drogą mailową.


§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. za pomocą karty płatniczej:
 Visa
 Visa Electron
 MasterCard
 MasterCard Electronic
 Maestro
c. za pośrednictwem platformy płatniczej:
 Blue Media
 eCard
 dotpay
 PayPal
 PayU
 Przelewy24

2. Płatnością PayU, w tym płatność kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w
terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych
niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 Dni roboczychw przypadku zakupu wersji cyfrowej, oraz do
14 dni roboczych w przypadku zakupu fizycznego.
1. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do
realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
2. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są - w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał
Kupujący:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. za pośrednictwem Poczty Polskiej;

3. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia
ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu
zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego Canvas Story Studio przez Dostawcę Canvas
Story Studio skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z
Klientem termin i koszt Dostawy.

7. Odpowiedzialność i rękojmia
1. Canvas Story Studio ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Canvas
Story Studio ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Canvas Story Studio zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest
odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że
Canvas Story Studio niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli
Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Canvas Story Studio albo Canvas Story Studio
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient
może zamiast zaproponowanego przez Canvas Story Studio usunięcia wady żądać wymiany
Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Canvas Story Studio . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego
od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Canvas
Story Studio.
 3. b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że
Canvas Story Studio niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Canvas Story Studio może odmówić
zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży
Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby
nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Canvas Story Studio
1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na
adres Canvas Story Studio W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia
pokrywa Canvas Story Studio
2. Canvas Story Studio odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę

Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić
od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli
Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od
Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.


8. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować
w formie pisemnej na adres Canvas Story Studio
2. Canvas Story Studio w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do
reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez
Klienta.
3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Canvas Story Studio
Canvas Story Studio
Ul. Radziwie 5/274. 01-164 Warszawa
tel. (+48)570575169
4. Klient może zgłosić Canvas Story Studio reklamację w związku z korzystaniem z usług
nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Canvas Story Studio. Reklamacja może
być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Canvas Story Studio Dla
złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie
Internetowej Sklepu Canvas Story Studio. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć
opis zaistniałego problemu. Canvas Story Studioniezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14
dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
4.a) Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i
warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu
rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o pobranie i wypełnienie formularza reklamacji, który wraz
towarem, należy odesłać pod wskazany powyżej adres. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia
reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej
reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sklep
wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu do 10 dni roboczych od daty
wydania decyzji o rozpatrzeniu reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep
zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie
odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.


9. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń – Platforma ODR
1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów
konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i
sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i
przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów
sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w
Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
3. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
4. Jednocześnie przypominamy adres poczty elektronicznej Canvas Story Studio do kontaktu z
Klientami: CanvasStoryStudio@gmail.com
5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -

obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Canvas Story Studio wyraża zgodę na korzystanie z
pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń/wymiana/anulowanie zamówień :
1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221
k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym
Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia
27 lipca 2002 r.
2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy,
gdyż większość towarów wykonywana jest ręcznie, z wyjątkowych materiałów. Mogą wystąpić
nieznaczne różnice w wyglądzie produktów. Towary wykonane przez Canvas Story Studio
stworzone są na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi. Zgodnie z
"Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w
której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;"
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w
ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu,
przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich
modyfikacji.
4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany
jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia
Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego
przez Klienta i kuriera.
5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu
dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru
niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
6. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
7. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych jako listy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Przyjmowane są paczki Poczty Polskiej.
8. Sklep uznaje wszystkie prośby o anulowanie zamówień wystosowane w ciągu 24 godzin od
złożenia zamówienia.
9. a) Wszelkie prośby o anulowanie wysłane po upłynięciu 24-godzinnego okresu czasu zostaną
zaakceptowane według uznania Sklepu Canvas Story Studio. Jeśli anulowanie zostanie
zaakceptowany, Klient zostanie obciążony 20% ceny zamówienia ( cena od której odliczany jest
procent dotyczy tylko wartości produktu bez wysyłki ).
10. b) Zamówienia wysłane do druku nie mogą być anulowane w żadnych okolicznościach.
11. Usługi
1. Canvas Story Studio świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące
usługi:
2. a) Prowadzenie Konta Klienta;
3. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Canvas Story Studio zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz
sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w
sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych
§ 3 Regulaminu.
6. Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie
żądanie Canvas Story Studio, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta
przez Canvas Story Studio może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia
żądania.
7. Canvas Story Studio jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Canvas Story Studio lub innych
Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy
zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami
bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony
Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii
stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Canvas
Story Studio zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez
Klienta w formularzu rejestracyjnym.


12. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje
poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany
przez umieszczenie przez Canvas Story Studio na stronie głównej Sklepu Internetowego
wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej
informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych dni
roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Canvas
Story Studio poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu
rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7
dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający
Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Canvas Story Studio w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak
akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem
zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.
5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są
realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez
Klienta.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez
Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych
przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl